Обучение

Подготовката на децата се провежда по образователна програма, одобрена от МОН, съгласно ДОС, включваща следните образователни направления:

  1. Български език и литература
  2. Околен свят
  3. Математика
  4. Конструиране и технологии
  5. Изобразително изкуство
  6. Музика
  7. Физическа култура
На децата от Подготвителна група са осигурени безплатни учебни книжки и помагала за индивидуална работа,одобрени от МОН. За останалите деца в групата книжките се закупуват от родителите. Децата с радост и удоволствие участват в празници и развлечения, организирани в детската градина.