ДГ Детелина

Мисията на ДГ "Детелина" е полагане основите на личностното развитие на бъдещите граждани.
Съобразяване с индивидуалното развитие на всяко дете и възрастовите особености при педагогическата ни работа.
Търсене на хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното развитие на детето за пълноценна подготовка и готовност за училище.
ДГ осигурява качествено възпитание на децата като подготвя и изгражда малката личност в широк съвременен културен план.
Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка, съобразно ДОС, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.
Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност.